làm gì khi khách hàng từ chối

Ta nên làm gì khi bị khách hàng từ chối?

20-grants_support

Cuối cùng, bất luận trong trường hợp nào, bạn hãy đề cập tới những sản phẩm/dịch vụ có thể đem lại các giá trị hoàn